Castell d’Amposta

Carrer Castell, Amposta, Espanya

Castell d’Amposta

Una fortificació medieval, construïda per Ramon Berenguer III, sobre assentaments ibèric i àrabs, després de dos atacs fallits per conquerir Tortosa. El 1097 en concedeix la infeudació al benedictins i la subinfeudació a l’any següent a favor d’Artal de Pallars. El 1150 Ramon Berenguer IV fa donació a l’Orde de Sant Joan de Jerusalem. Pere II l’incorpora al patrimoni reial el 1280, en un canvi que ja hem contat. El 1303 se li concedeix en feu a Petro de Sanahugia. Seguiran els “alcaids i castlans” per molt temps. Se sap de l’alcaldia comandada per Llorenç Cima el 1365 i dos anys més tard, per Jaume Calm. En l 384 el rei Pere dona el Castell a l’Orde de Sant Jordi d’Alfama. Destruït per Joan II, el 1466, per defensar la successió a favor de Carles de Viana. Definitivament arrasat en el saqueig que fa fer el pirata( Hazan l’any 1518. No en sabem res més fins el 1860, quan els hereus de Manuel Estrany Rocamora el venen a Francesc Bas Duran, i aquest a Francisco Lara i Fontanellas. Al canviar de segle va ser dels Escrivà fins el 1988.

Es tracta d’un alcàsser amb una casa forta o quarter militar, defensada amb muralles àrabs i medievals. Queden escassos elements arquitectònics, entre ells la base de la torre de Sant Joan, el fossar i les voltes d’argamassa i uns esvelts arcs de pedra, arran del riu de forma apuntada. S’ha de considerar que, per l’estat d’abandonament en molt de temps, es va convertir pràcticament en una pedrera d’on es treien els blocs per bastir altres edificis de la vila Després de successius aprofitaments industrials, adquirit per l’Ajuntament d’Amposta s’ha convertit en un lloc on es concentra gran part de l’activitat cultural de la ciutat: Escola d’Art, Biblioteca Sebastià Juan Arbó, Institut d’Estudis Comarcals, Centre de Recursos Pedagògics Servei de Benestar Social, Centres Educatius, etc.

Visited 1537 times, 1 Visit todayRelated Listings